Os wyt ti yn yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol, mae endometriosis yn gallu gwneud dysgu’n anodd.

Mae llawer o ferched yn dechrau eu mislif pan maen nhw’n dechrau’r ysgol uwchradd. Un o symptomau endometriosis ydy mislif poenus iawn

Os ydy dy fislif di’n boenus iawn, mae’n gallu bod yn anodd gwneud pethau normal fel cysgu neu weithio neu weld dy ffrindiau a dy deulu. 

Weithiau mae mislif gwael yn gallu gwneud i ti waedu llawer. Os wyt ti’n gwaedu llawer mae’n gallu bod yn anodd gwneud pethau normal.

Os wyt ti’n cael mislif gwael dylet ti siarad gyda’r meddyg. Galli di ofyn i ffrind neu rywun yn dy deulu ddod at y meddyg gyda ti. 

Os bydd y meddyg yn credu bod gen ti endometriosis efallai byddan nhw eisiau gwneud mwy o brofion.

Os wyt ti’n cael mislif gwael sy’n ei gwneud hi’n anodd gwneud dy waith dylet ti ddweud wrth yr ysgol.  Os wyt ti’n dweud wrth rywun byddan nhw’n gallu meddwl am ffordd o dy helpu di i wneud dy waith.

Dyma restr o bethau sy’n gallu dy helpu os wyt ti’n cael mislif gwael sy’n ei gwneud hi’n anodd mynd i’r ysgol.

  • Efallai bydd angen mwy o gynnyrch mislif fel tampons a phadiau. Bydd rhai ysgolion yn eu rhoi nhw am ddim. Efallai bydd angen i ti ofyn i athro am y tampons a phadiau.

  • Gallet ti ddod â dillad sbâr i’r ysgol i newid os bydd y mislif yn gollwng trwy dy ddillad.

  • Mewn rhai ysgolion mae angen pas tŷ bach er mwyn mynd i’r tŷ bach yn ystod gwers. Os wyt ti’n meddwl efallai bydd angen i ti fynd i’r tŷ bach pan fyddi di yn y dosbarth, gallet ti ofyn am bas tŷ bach cyn y wers er mwyn gallu mynd i’r tŷ bach yn gyflym.

  • Mae gan rai ysgolion rywun arbennig galli di siarad gyda nhw am y mislif neu os byddi di’n teimlo’n sâl. Efallai mai athro neu nyrs ysgol bydd hyn. Gallan nhw dy helpu di i feddwl am y ffordd orau o wneud dy waith pan fyddi di’n teimlo’n wael.

  • Weithiau efallai bydd dy fislif mor wael fel na alli di fynd i’r ysgol neu’r coleg. Os na alli di fynd i’r ysgol neu’r coleg efallai na alli di gadw i fyny gyda’r gwaith. Efallai bydd dy ysgol yn gallu dy helpu di drwy roi mwy o amser i ti wneud dy waith cartref. Efallai bydd dy ysgol yn gallu dy helpu di i ddal i fyny drwy dy helpu i wneud dy waith pan fyddi di’n teimlo’n well.

  • Weithiau bydd dy ysgol neu goleg yn gofyn am nodyn gan y meddyg. Llythyr gan dy feddyg ydy hwn sy’n egluro’r salwch sydd gen ti. Mae hyn yn golygu bydd dy athrawon yn deall beth sy’n gwneud pethau’n anodd i ti wrth wneud dy waith er mwyn iddyn nhw helpu i wneud pethau’n haws.

Nodyn gan y meddyg

Llythyr gan eich meddyg yn egluro eich salwch
  • Efallai bydd angen i ti gymryd moddion gan y meddyg i wneud i ti deimlo’n well. Os oes rhaid i ti gymryd moddion, dylet ti ddweud wrth dy athrawon. Efallai bydd angen i dy athrawon ofalu am dy foddion pan fyddi di yn yr ysgol

  • Efallai bydd addasiadau rhesymol yn golygu rhoi help ychwanegol i ti er mwyn i ti ddal i fyny ar y gwaith rwyt ti wedi ei golli. Bydd angen addasiadau rhesymol gwahanol ar bawb. Dylet ti siarad gyda dy deulu neu athro neu ffrind am ba addasiadau rhesymol fyddai’n dy helpu di.

Addasiadau rhesymol

Mae addasiadau rhesymol yn golygu newidiadau mae dy ysgol yn gallu eu gwneud i wneud yn siŵr bod pob disgybl yn gallu gwneud yn dda yn yr ysgol. 

Gwybodaeth i athrawon

Gallet ti ofyn i dy athrawon edrych ar y wefan Dydy Poen Mislif Difrifol Ddim Yn Normal.

Mae’r wefan yma’n gallu eu helpu nhw i ddysgu am boen mislif gwael a sut maen nhw’n gallu helpu disgyblion sy’n cael poen mislif gwael a allai fod yn endometriosis.

Gallet ti ofyn i dy athrawon edrych ar y tudalen Gwybodaeth i addysgwyr.