Gwybodaeth i addysgwyr

Gall dros hanner y boblogaeth ddisgwyl cael y mislif yn ystod eu bywydau. Bydd llawer o’r rheini’n dioddef poen mislif difrifol a all gael effaith sylweddol ar eu bywyd. Mae’r GIG yn diffinio poen mislif difrifol fel poen sydd bob amser yno, sydd mor wael nes ei bod hi’n anodd meddwl neu siarad, cysgu, symud, a gwneud gweithgareddau bob dydd, ond eto mae’r rhan fwyaf o staff ysgol yng Nghymru yn teimlo nad oes ganddyn nhw ddigon o hyfforddiant ar bynciau’n ymwneud â’r mislif.  

Gall poen mislif difrifol weithiau fod o ganlyniad i gyflwr sylfaenol, gan gynnwys endometriosis. Er y gall symptomau ddigwydd y tu hwnt i’r cylch mislif a chynnwys ystod eang o symptomau nad ydyn nhw i gyd wedi’u cysylltu â’r mislif a phoen mislif, yn aml caiff endometriosis ei ystyried yn ‘gyflwr iechyd mislif’ ac mae’n effeithio ar o leiaf un ym mhob deg o ferched, menywod, a phobl y dynodwyd nhw’n fenyw adeg eu geni.

Yn 2018, argymhellodd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Endometriosis Cymru Gyfan [link] y dylai staff addysgu a nyrsys ysgol gael eu hyfforddi i allu adnabod symptomau a chyfeirio.  

Mewn ymateb i’r argymhelliad yma, mae ymchwilwyr wedi datblygu modiwl dysgu i Nyrsys Ysgol a staff sy’n rhyngweithio â phobl ifanc a allai gael eu heffeithio gan boen mislif difrifol, o’r enw Cwrs Hyfforddi SPPINN (Nid yw poen mislif yn normal), a ariennir gan Arloesedd i Bawb Cymru.  

Gwnaeth gwaith gwerthuso cychwynnol o’r ymyriad byr yma ganfod y gallai baratoi addysgwyr a nyrsys ysgol i gefnogi dysgwyr â phoen mislif difrifol ac endometriosis posib.  

I ddysgu mwy am Gwrs Hyfforddi SPINN, cliciwch yma.