Acas

March 24, 2021

Mae Acas yn rhoi cyngor diduedd am ddim i weithwyr a chyflogwyr, ar hawliau, rheolau ac arfer da yn y gweithle, ac maen nhw’n cynnig hyfforddiant a chymorth i ddatrys anghydfodau.

Cyngor a Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn gallu’ch helpu i ddysgu mwy am eich hawliau a sut i ddatrys problemau.

Canllawiau NICE ar wneud diagnosis a rheoli endometriosis

January 11, 2021

Cynhyrchodd NICE y canllawiau hyn ar gyfer meddygon ym Mhrydain sy’n ymdrin â diagnosis a rheoli endometriosis, a’r nod yw codi ymwybyddiaeth o symptomau endometriosis a rhoi cyngor clir ar ba gamau ddylid eu cymryd pan fydd menywod ag arwyddion a symptomau yn dod i leoliadau gofal iechyd am y tro cyntaf.

Endometriosis Task & Finish Group 2018 report

Endometriosis Task & Finish Group 2018 report: Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion i wella gwasanaethau endometriosis a darparu canlyniadau gwell i fenywod. Mae hyn yn cynnwys codi ymwybyddiaeth ymhlith gweithwyr iechyd proffesiynol a hyrwyddo addysg am lesiant mislif.

Endometriosis UK

November 12, 2020

Mae Endometriosis UK yn darparu gwasanaethau cymorth, gwybodaeth a chymuned ar gyfer pobl y mae endometriosis yn effeithio arnynt.

Triniaeth Deg i Ferched Cymru

Sefydliad sy’n cael ei arwain gan gleifion yw Triniaeth Deg i Ferched Cymru [FTWW], sy’n cynnig cyngor ymarferol, cymorth a chefnogaeth ar gyfer pobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd yng Nghymru